در سال 1990 دو مقاله همزمان، یکی توسط توماس داونپورت (Thomas Davenport) و جمز شورت ( James Short) در مجله (Sloan Management Review, SMR) و مقاله دیگر توسط مایکل همر (Michael Hammer) در مجله (Harward Business Review, HBR) منتشر شد که هر دو روی موضوع بازنگری در فرایندهای...


نمایش کامل مطلب